23 Январ, 2022

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷират

ҚОНУНИ XУМҲРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ МУҲОҶИРАТ

(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод. 320; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 248; соли 2005, №12, мод. 657; соли 2008, №12, ќисми 2, мод.1004; соли 2010, №1, мод. )

Ҳамин қонун муносибатҳоро дар соҳаи муҳоxирати аҳолӣ танзим карда, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иxтимоии равандҳои муҳоxират, инчунин муҳайё сохтани шароити зарурии ҳаётро дар маҳалли нав барои шахси ва оилаҳое, ки ба Ватани аxдодии фхуд бармегарданд, муайян менамояд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №470).

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ, ки дар ҳамин қонун истифода мегарданд

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зайл истифода мегарданд:

-муҳоxират — xойивазкунии бебозгашт, муваққатӣ, инчунин мавсимии шахси воқеӣ аз Xумҳурии Тоҷикистон ва ба Ҷумхурии Тоҷикистон, инчунин вобаста ба таuйири маҳалли истиқомат, кор, кeчидани шахси воқеӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-муҳоxирати дохилӣ — xойивазкунии бебозгашт, муваққатӣ инчунин мавсимии шахси воқеӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-муҳоxири хориxӣ – шаҳрвандони хориxӣ ё шахси бешаҳрвандӣ, ки ба Xумҳурии Тоxикистон барои истиқомати муваққатӣ ё доими омадаанд;

-муҳоxирати хориxӣ – ҳиxрати шаҳрвандони хориxӣ ё шахси бешаҳрвандӣ ба Xумњурии Тоҷикистон барои истиқомати муваққатӣ ё доимӣ;

-муҳоxирати оилавии хориxиён – ҳиxрати гурeҳи хешовандон ба Xумҳурии Тоxикистон барои истиқомати муваққатӣ ё доимӣ;

-муҳочирати коллективонаи хориxиён — муташаккилона ба Xумҳурии Тоxикистон кeчида омадани шаҳрвандони хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ;

-муҳоxирони uайриқонунии хориxӣ – шаҳрвандони хориxӣ ё шахси бешаҳрвандӣ, ки мустақилона, бе иxозати дахлдори мақомоти ваколатдор ба қаламрави Xумҳурии Тоxикистон омадаанд ё онро бо роҳи фиреб гирифтаанд, инчунин ба қаламрави Xумҳурии Тоxикистон дар асоси иxозати дахлдор омада, вале онро баъди гузаштани мeҳлати будубош тарк накардаанд; (ҚҶТ аз 12.01.2010с, №591).

-муҳоxирати меҳнатӣ ба хориxа — сафари ихтиёрии қонунии шаҳрвандони ба таври доими дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон сукунатдошта ба хориxи кишвар, инчунин сафари шаҳрвандони хориxї ва шахсони бешаҳрвандї ба таври доими берун аз ҳудуди XумҳурииТоxикистон сукунатдошта ба қаламрави он барои машuул шудан ба кори музднок тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатї;

– муҳоxирати меҳнатии наздисарҳадӣ — сафари њаррeза ва ё ҳафтае як маротибаи шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон ба қаламрави давлати ҳамсарҳад ва сафари харрeза ва ё ҳафтае як маротибаи шаҳрвандони давлати ҳамсарҳад ба қаламрави Xумҳурии Тоxикистон бо мақсади машuул шудан ба кори музднок тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, бо шарти истиқомати доимї дар ҳудуди давлати тарк намудаашон;

-коргари муҳоxир — шахсе, ки дар давлати xои кор, ба таври доими истиқомат намекунад, шаҳрванди он намебошад, ба фаъолияти меҳнатии музднок машuул буд, машuул аст ё машuул мешавад;

-коргари наздисарҳадӣ — коргари муҳоxире, ки xои истиқомати муқаррарии худро дар давлати ҳамсарҳад нигоҳ медорад ва ҳар рeз ё як маротиба дар як ҳафта ба он xо бармегардад;

-давлати таркнамуда — давлате, ки коргари муҳоxир дар қаламрави он ба таври доими истиқомат дорад ва барои машuул шудан ба кори музднок ба давлати дигар сафар мекунад;

-давлати xои кор — давлате, ки дар он коргари муҳоxир ба фаъолияти меҳнатии музднок машuул буд, машuул аст ва ё машuул мешавад;

-муҳоxирон — шахсе, ки ихтиёран кишвари итиқомати доимии худро тарк карда, барои истиқомати доими ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд:

1. бо мақсади якxоя шудан бо оилае, ки дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон истиқомат мекунад;

2. бо мақсади баргаштан ба маҳалли пештараи истиқомат;

3. бо мақсади баргаштан ба ватани аxдодӣ (репатриантҳо);

4. бо сабаби бастани ақди никоҳ бо шахсе, ки шаҳрванди Xумҳурии Тоxикистон мебошад.

-муҳоxирони иxборӣ — шахсе, ки шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон буда, бинобар нисбат ба онҳо содир гардидани зeроварӣ ва таъкиб, ё вобаста ба нишонаҳои мансубияти нажодӣ ё миллӣ, эътиқоди динӣ, забонӣ, мавќеи сиёси, мансубият ба гурeҳи муайяни иxтимоӣ вобаста ба хавфи таҳдиди воқеии таъкиб на танҳо ба худи онҳо, балки ба аъзои оилаи онҳо иxборан маҳалли истиқомати доимии худро тарк карда, дар қаламрави кишвари хориљї мебошанд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №470).

-маҳалли истиқомати муваққатии муҳоxирон — маҳалли аҳолинишини қаламрави Xумҳурии Тоxикистон, ки аз xониби мақоми марказии иxроия бо мувофиқаи мақомоти иxроияи мањаллии њокимияти давлатї ва дигар мақомоти салоҳиятдор муайян шудааст ва дар он хонаҳои истиқоматие мавxуданд, ки барои xойгир кардан ва истиқомати муваққатии репатриантҳо, реэмигрантҳо, муҳоxирони иxборӣ ва фирориён мувофиқанд;

-репатриатсия — ба ватан бозгашт ё баргардонидани асирони ҳарбӣ, шахси зeран кeчонидашуда, фирориён ва муҳоxирон;

-репатриантҳо — шахси воқеие, ки вобаста ба репатриатсия бармегарданд;

-эмигратсия – ҳиxрати бебозгашт ё муваққатии шахси воқеӣ аз Xумҳурии Тоxикистон ба кишвари дигар;

-реэмигрантҳо — ба Ватан баргаштани шахси дар эмигратсия буда;

-эмигрантҳо — шахси воқеие, ки эмигратсия мекунад;

-муҳоxири экологӣ — шахси, ки манзили худро бар асари офатҳои экологӣ ноилоx тарк кардаанд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

— муњољирати экологї — љараёни маљбурии кўчидани шањрвандон дар њудуди давлати худ вобаста ба вайрон гардидани вазъи муњити зист ё фалокатњои экологї; (ҚҶТ аз 12.01.2010с, №591).

-субъектњои хољагидорї – шахсони воќеї ё њуќуќие, ки фаъолияти хољагидориро ба амал мебароранд ва барои фаъолияти бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар ва љалб намудани ќувваи кории хориљї ба Љумњурии Тољикистон иљозатнома доранд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 2. Принсипҳои асосии танзими муҳоxират

Муҳоxират бо принсипҳои зерин асос меёбад:

— таъмини ҳуқуқии инсон барои интихоби озодии маҳалли истиқомат, озодии меҳнат, интихоби озоди навъи фаъолият ва касб, озодии ҳиxрат, озодии рафтуомад;

— норавоии ҳама гуна маҳдудкунии ҳуқуқ аз рeи миллат, нажод, xинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, маълумот, вазъи њуќуќии иxтимоӣ ва молу мулк; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

— иштироки мақомоти дахлдори давлатӣ дар ташкили ба низом овардани равандҳои муҳоxират;

— иштироки шахсии муҳоxирон дар xобаxокунӣ дар маҳалли нави истиқомат бо дастгирии унвонии давлатии ташаббус ва худфаъолияти ҳар як шахс, дар навбати аввал онҳое, ки аз минтақаҳои офати экологӣ ва табиӣ кeчонида шудаанд;

— манъи бадарuа ё баргардонидани маxбурии муҳоxирон ба кишваре, ки онҳо аз он омаданд;

— ҳамкорӣ бо дигар кишварҳо.

Моддаи 3. Қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон дар бораи муҳоxират

Қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон дар бораи муҳоxират ба Конститутсияи (Сарқонуни) Xумҳурии Тоxикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Xумҳурии Тоxикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тоxикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 4. Субъектҳои муҳоxират

1.Шахсоне, ки тибќи Ќонуни мазкур барои истиќомати доимї ё муваќќатї дар Љумњурии Тољикистон иљозат гирифтаанд, вазъи њуќуќии муњољирони хориљиро мегиранд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2.Шахсоне, ки дар асоси қонунӣ барои истиқомати доимӣ аз Xумҳурии Тоxикистон ба дигар кишварҳо кeчидаанд (uайр аз ходимони сафоратҳо ва намояндагии Xумҳурии Тоxикистон дар кишварҳои хориxӣ, шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон, ки дар кишварҳои хориxӣ муваққатан фаъолияти меҳнатиро анxом медиҳанд, хизматчиёни ҳарбие, ки вазифаи ҳомиёни сулҳро иxро мекунанд, инчунин шахсе, ки дар таҳсил, табобат, сафарҳои туристӣ ва хизматӣ мебошанд) вазъи њуќуќии муҳоxиронро мегиранд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

3.Шахсоне, ки дар дохили Xумҳурии Тоxикистон иxборан кeчидаанд, вазъи њуќуќии муҳоxирони дохилиро мегиранд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №470). (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

4.Шахсоне, ки ба муқобили сулҳ, башарият xиноят содир кардаанд, муҳоxири хориxӣ ва ё реэмигрантҳо эътироф карда намешаванд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №470). (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 5. Тартиби амалӣ намудани муҳоxирати дохилӣ ва муҳоxирати экологӣ

Тартиби амалӣ намудани муҳоxирати дохилӣ ва муҳоxирати экологиро {укумати Xумҳурии Тоxикистон муайян менамояд.

Моддаи 6. Мақомоти ваколатдор оид ба идораи равандҳои муҳоxират дар Xумҳурии Тоxикистон

1.Идораи равандҳои муҳоxиратро дар Xумҳурии Тоxикистон мақомоти давлатии аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон ваколатдоршуда (минбаъд — мақомоти ваколатдор) анxом медиҳад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2.Низомномаи мақомоти ваколатдор аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон тасдиқ карда мешавад.(Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 7. Ваколатҳои мақомоти ваколатдор

1. Мақомоти ваколатдор ваколатҳои зайлро дорад: (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

1). дар Xумҳурии Тоxикистон корҳои вобаста ба масъалаҳои муҳоxиратро ҳамоҳанг месозад;

2). ба шаҳрвандони хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ барои анxом додани фаъолияти меҳнатӣ, иxозати дахлдор медиҳад;

3). равандҳои муҳочиратро дар кишвар таҳлил ва пешгeӣ намуда, аз ин хусус ба Xумҳурии Тоxикистон ва мақомоти мањаллии ҳокимияти иxроия иттилоъ медиҳад;

4). ба баррасии {укумати Xумҳурии Тоxикистон оид ба ташаккули квотаҳои муҳоxирати хориxӣ пешниҳод манзур менамояд;

5). дар доираи квотаҳои тасдиқгардида кeчонидан, қабул ва xобаxокунии репатриантҳо, реэимигрантҳо ва муҳоxирони иxбориро ташкил мекунад;

6). бақайдгирӣ, баҳисобгирии репатриантҳо, реэмигрантҳо ва муҳоxирони иxбориро анxом медиҳад;

7). дархости хаттии шахсеро, ки дар Xумҳурии Тоxикистон хоҳиши дарёфти паноҳгоҳи сиёсиро доранд, қабул мекунад ва асноди заруриро ба расмият медарорад;

8) баќайдгирии муњољирати шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља ва бозгашт аз хориљаро амалї менамояд; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

9) барои амалї гардонидани фаъолияти бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар ва љалб намудани ќувваи кории хориљї ба Љумњурии Тољикистон иљозатнома медињад ва љињати ташкили фаъолият ба субъектњои хољагидорї мусоидат намуда, санљиши фаъолияти онњоро амалї мекунад; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

10) муњољирати мењнатии ѓайриќонуниро пешгирї менамояд, дар њолати ошкор намудани вайронкунии ќоидањои истиќомат аз љониби шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд барои ба љавобгарии маъмурї ва љиноятї кашидани онњо мавод тањия мекунад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2. Мақомоти ваколатдор дигар ваколатҳое, ки ҳамин Қонун ва қонунҳои дигари Xумҳурии Тоxикистон муайян менамоянд, анxом медиҳад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 8. Фиристодани коргарони муҳоxир барои кор ба хориxа

1. Давлат мусоидат менамояд, ки коргарони муҳоxир – шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистонро ба таври муташаккилона ва бо розигии онҳо танҳо ба он кишварҳое фиристодашаванд, ки дар он xо ҳуқуқҳояшон ҳифз карда мешаванд.

2. Кафолати ҳифзи ҳуқуқҳои коргарони муҳоxир дар хориxа барои давлат ҳолатҳои зерин шуда метавонанд:

-дар давлати xои кор мавxуд будани қонунгузории меҳнатӣ ва иxтимоии ҳуқуқҳои коргарони муҳоxирро ҳифзкунанда;

-иштироки давлати xои кор дар созишномаҳои байналмилалӣ, эъломияҳо ва қатъномаҳое, ки ба ҳифзи ҳуқуқҳои коргарони муҳоxир иртибот доранд;

-мавxуд будани шартномаҳои дутарафа ё бисёртарафаи давлати xои кор бо Xумҳурии Тоxикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои коргарони муҳоxир дар хориxа;

-қабули тадбирҳои амалии мусбӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои коргарони муҳоxир аз тарафи давлати xои кор.

Моддаи 81. Тартиби фиристодан ва xалб намудани қувваи корї

Аз xониби субъектҳои хоxагидории Xумҳурии Тоxикистон анxом додани фаъолияти оид ба таъминкунии шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон бо xои кор дар хориxа ва xалб намудани қувваи кории хориxї ба Xумҳурии Тоxикистон дар асоси иxозатномаи (литсензия) аз xониби мақомоти ваколатдори Xумҳурии Тоxикистон додашаванда, мутобиқи Ќонуни Xумҳурии Тоxикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» сурат мегирад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 82. Тартиби рафту омади коргарони муҳоxир

1. Шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон, ки барои машuул шудан ба кори музднок ба хориxа сафар мекунанд, бояд бо худ шартномаи (қарордоди) меҳнатии бо корфармо басташуда, шиносномаи хориxии тибқи тартиби муқарраргардида дар мақомоти корҳои дохилӣ ба расмият даровардашуда ва дар мавриди зарурӣ раводиди намояндагии дипломатӣ ё идораи консулгарии давлати xои кор додашударо дошта бошанд.

2. Тартиби xалби коргарони муҳоxир, талаботи синну соли ва дигар талабот нисбат ба онҳо тибқи қонунҳои давлати xои кор ва шартномаҳои байналмилалии Xумҳурии Тоxикистон муқаррар карда мешаванд.

3. Коргарони муҳоxир барои кор ба Xумҳурии Тоxикистон тибқи раводиде, ки мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи намояндагиҳои дипломатӣ ё муассисаҳои консулгарии Xумҳурии Тоxикистон дар хориxа дода шудаанд, сафар менамоянд.

4. Раводид метавонад дар сурати пешниҳоди санадҳои тасдиққунандаи сабабҳои узрноки истифода набурдани он (беморӣ, ҳолатҳои фавқулодда ва uайра) ва нигоҳ доштани xои кор, тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатии бо корфармо басташуда аз тарафи мақомоти ваколатдори Xумҳурии Тоxикистон дароз карда шавад. Тартиби дароз кардани раводид аз xониби Вазорати корҳои хориxии Xумҳурии Тоxикистон муайян карда мешавад.

5. Коргарони муҳоxири ба Xумҳурии Тоxикистон омада, бояд тибқи тартиби муқарраргардида дар мақомоти корҳои дохилӣ вобаста ба маҳалли истиқомати муваққатӣ дар асоси пешниҳоди хаттии шахсони воќеї ё њуќуќї ба қайд гирифта шаванд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

6. Коргарони муҳоxир ва аъзои оилаи онҳо ҳуқуқи озодона тарк намудани Xумҳурии Тоxикистон ва бозгашт ба онро доранд.

7. Бо гузашти мeҳлати амали шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ коргарони муҳоxир ва аъзои оилаи онҳо вазифадоранд, ки давлати xои корро тарк намоянд.

Моддаи 83. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ

1. Муносибатҳои меҳнатии коргари муҳоxир бо корфармо тавассути шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба расмият дароварда шуда, бояд маълумоти зайлро дар бар гирад:

-мeҳлати амали он, хусусият ва xои кори музднок, шароити меҳнат ва тартиби додани музди он, аз xумла барои кори шабона, кор дар рeзҳои истироҳат ва рeзҳои ид;

-андозаи мукофотпулӣ, иловапулиҳо ва нигоҳ доштани маблаu аз музди меҳнат;

-ҳуқуқҳо, eҳдадориҳо ва масъулияти тарафҳо, тартиб ва шароити бекор кардан ё дароз кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ;

-ташкили таuйири макон, таъминот бо озуқа, истиқомат, хизматрасонии тиббии коргарони муҳоxир ва аъзои оилаи e;

-тартиб ва шартҳои суuуртаи иxтимоии коргари муҳоxир;

-тартиби xуброни зарари ба саломатии коргари муҳоxир дар xараёни фаъолияти меҳнатии музднокаш расонидашуда ва дигар кафолатҳои иxтимои.

2. Корфармои Xумҳурии Тоxикистон вазифадор аст, шартномаи (қарордоди) меҳнатии басташударо дар мақомоти минтақавии муҳоxират ба қайд гузорад.

3. Як нусхаи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ то сафар намудан ба давлати xои кор ба коргари муҳоxир супорида мешавад.

Моддаи 84. Додани иљозат барои кор дар Љумњурии Тољикистон

Тартиби додани иљозат барои корро ба шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванде, ки дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти мењнатї анљом медињанд, Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 9. Муқаррар намудани квотаҳои муҳоxирати хориxӣ ва xалби қувваи кории хориxӣ

Квотаи муҳоxирати хориxӣ ва xалби қувваи кории хориxиро ба Xумҳурии Тоxикистон барои ҳар як соли тақвимӣ Президенти Xумҳурии Тоxикистон тибқи пешниҳоди {укумати Xумҳурии Тоxикистон муқаррар менамояд.

Моддаи 91. {исоботи оморӣ ва ахборот дар бораи муҳоxират

1.Тартиби пешнињоди њисоботи оморї оид ба муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља ва бозгашт аз хориља ва оид ба љалб намудани шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандро ба фаъолияти мењнатї дар Љумњурии Тољикистон Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2. Мақомоти ваколатдор бе музд бо мақомоти давлатии манфиатдор санадҳои ҳисоботӣ ва дигар маълумотеро, ки барои иxрои фаъолиятҳои онҳо зарур мебошанд, мубодила мекунад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

3. Мақомоти ваколатдор нашри ҳисоботи оморӣ ва маводҳои ахборотиро дар бораи вазъияти муҳоxирати меҳнатӣ ба хориxа ва муҳоxират, талабот ва пешниҳоди муҳоxирати меҳнатӣ ба хориxа, имконияти бо кор таъминкунӣ, тадбирҳои интихоби касбу ҳунарро таъмин менамояд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Модда 92. Таҳвили маблаuҳои пулӣ

Коргарони муҳоxире, ки дар Xумҳурии Тоxикистон ба фаъолияти меҳнатии музднок машuуланд, метавонанд маблаuҳои пулии бадастоварда ва пасандозашонро ба ҳудуди давлати тарк намудаашон тибқи қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон ва шартномаҳои байналмилалии Xумҳурии Тоxикистон таҳвил намоянд.

Моддаи 10. {уқуқ ва вазифаҳои муҳоxирони хориxӣ

Шахсе, ки муҳоxири хориxӣ эътироф шудааст ва иљозат барои истиқомат дар Xумҳурии Тоxикистон гирифтааст, аз ҳуқуқ ва озодиҳои муқарраркардаи қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон истифода мебарад, инчунин барои eҳдадориҳои пешбиникардаи қонунҳо ё шартномаҳои байналмилалии Xумҳурии Тоxикистон вазифадор аст. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 11. Шахсе, ки муҳочири хориxӣ намебошанд

1. Вазъи њуќуќии муҳоxири хориxӣ ба шаҳрвандони хориxӣ ё шахси бешаҳрвандӣ, ки дар Xумҳурии Тоxикистон мебошанд дода намешаванд, агар онҳо: (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

— хизмати ҳарбиро дар қисмҳои ҳарбие, ки дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон воқеъ гардидаанд, адо намоянд;

— дар ҳайати намояндагиҳои дипломатӣ ва ташкилотҳои байналмилалї бошанд;

— дар Xумҳурии Тоxикистон таҳсили илм мекарда бошанд ё худ дар истеҳсолот ба коромeзӣ машuул бошанд;

— тибқи шартномаҳои байналмилалї фаъолияти меҳнатиро анxом медода бошанд;

— сайёҳ (турист), дар сафари хизматї, муҳоxирони меҳнатии муваққатӣ (аз xумла варзишгарон, дастаҳои варзишгарон, ҳунарпешагон), ки ба тариқи транзит мегузаранд, тоxирон ё амонатгузорон, сармоядорон бошанд;

— намояндагони воситаҳои ахбори оммавии хориxӣ, радио ва телевизион, ки дар Xумҳурии Тоxикистон акредитатсия шудаанд, бошанд;

— дар иттиҳодияҳои диние, ки дар Xумҳурии Тоxикистон расман қайд гардидаанд, ба фаъолияти касбӣ машuул бошанд;

— ба Xумҳурии Тоxикистон бо мақсади расонидани кeмаки хайрия ва башардeстона омада бошанд;

— аъзои сарнишини киштиҳои баҳриву дарёӣ, нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилї бошанд.

2. Вазъи ҳуқуқии шахсе, ки дар қисми якуми ҳамин модда зикр шудаанд, бо қонунҳо ва шартномаҳои байналмилалии Xумҳурии Тоxикистон муайян карда мешаванд.

Моддаи 12. Тартиби мурољиат ва баррасии дархости шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд дар бораи гирифтани иљозат барои истиќомати доимї дар Љумњурии Тољикистон

1. Шањрвандони хориљї ё шахсони бешањрванд метавонанд дар Љумњурии Тољикистон доимї истиќомат кунанд, агар онњо иљозати дахлдори бо гувоњномаи истиќомат дар Љумњурии Тољикистон ба расмият даровардашударо дошта бошанд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2. Ариза оид ба додани иљозат барои истиќомати доимї аз љониби шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки муваќќатан дар Љумњурии Тољикистон ќарор доранд, ба маќомоти ваколатдори давлатї оид ба муњољирати мењнатии мањалли зисташон ва шахсони дар хориља истиќоматкунанда бошанд, ба намояндагии дипломатї ё муассисаи консулии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

3. Ќарорро оид ба дархости шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар бораи ба онњо додани иљозат барои истиќомати доимї дар Љумњурии Тољикистон маќомоти ваколатдори давлатї оид ба муњољирати мењнатї ќабул менамояд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

4. Мўњлати баррасии мавод дар бораи додани иљозат барои истиќомати доимї дар Љумњурии Тољикистон набояд аз як моњ зиёд бошад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

5. Ќарор дар бораи додани иљозат барои истиќомати доимии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон барои ба расмият даровардан ва ба онњо додани гувоњномаи истиќомат асос шуда метавонад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

6. Ќарор дар бораи рад намудани истиќомати доимии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон дар муддати се рўз аз рўзи ќабули ќарор ба аризадињандагон ба таври хаттї хабар дода мешавад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 13. {уқуқу eҳдадориҳои шахсе, ки барои муҳоxири хориxӣ ва муҳоxир эътироф карданашон бо дархост муроxиат намудаанд

1.Њангоми бақайдгирии дархост дар бораи муҳоxирони хориxӣ ва муҳоxир эътироф кардани шахсе, ки дархост додаанд ва дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон мебошанд, онҳо ба маҳалли истиқомати муваққатии муҳоxирони хориxӣ, муҳоxирон, аз xумла ба xои мустақилона интихобнамудаашон, ки ҳатман бо хадамоти дахлдори мақомоти ваколатдор мувофиқа шудааст, роҳхат мегиранд. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2.То ҳаллу фасли масъалаи ҳамчун муҳоxири хориxӣ ё муҳоxир эътироф кардани шахс, ки бо дархост муроxиат намудааст ва дар давраи таҳти баррасӣ қарор доштани дархост дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон аз ҳуқуқҳои барои шаҳрвандони хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ пешбиникардаи қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон истифода мебарад ва дорои масъулият мебошад.

3. Дар мавриди эътироф нашудани шахс ҳамчун муҳоxири хориxӣ ва муҳоxир ба вай дар давоми сӣ рeз аз рeзи қабули қарор огоҳномаи хаттӣ дода мешавад.

4. Агар шахси мазкур берун аз қаламрави Xумҳурии Тоxикистон бошад, ба вай огоҳномаи хаттӣ бо нишондоди сабабҳои эътироф нашудан ҳамчун муҳоxири хориxӣ ва муҳоxир ва тартиби шикоят аз болои қарори қабулшуда фиристода мешавад.

5. Қарор дар бобати эътироф нашудани шахс ҳамчун муҳоxири хориxӣ ва муҳоxир аз тарафи ин шахс дар мақомоти ваколатдори болоӣ ё бо тартиби судӣ дар мeҳлати як моҳ пас аз гирифтани огоҳнома метавонад мавриди баррасӣ қарор гирад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

6. Қарор оиди эътироф нагаштани шахс ҳамчун муҳоxири хориxӣ ва муҳоxир инчунин ба мақомоти дахлдори умури дохилӣ барои ташкили баромада рафтани шахс аз ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон фиристода мешавад.

Моддаи 14. {уқуқу eҳдадориҳои шахсе, ки барои репатриант, муҳоxирони иxборӣ ва реэмигрант эътироф карданашон бо дархост муроxиат намудаанд

1.То ҳал шудани масъалаи ҳамчун репатриант, муҳоxири иxборӣ ва реэмигрант эътироф кардани шахс, ки бо дархост муроxиат намудааст ва дар давраи таҳти баррасӣ қарор доштани дархост дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон мебошад аз тамоми ҳуқуқу eҳдадориҳое, ки барои шаҳрвандони хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон пешбинӣ кардааст истифода мебарад.

2.Шартҳои дар Xумҳурии Тоxикистон дар маҳалли истиқомати муваққатии муҳоxирон истиқомат кардани шахсе, ки дар бораи репатриант, реэмигрант, муҳоxирони иxборӣ эътироф карданашон бо дархост муроxиат намудаанд, тартиби пардохти хароxоти хизмати коммуналӣ, ёрии тиббии расонидашаванда, фароҳам овардани дигар имтиёз ва xубронпулиҳо аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон муайян карда мешаванд.

3.Шахси дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон буда, ки репатриант, муҳоxири иxборӣ ва реэмигрант эътироф шуданашро дархост кардааст, вазифадор аст:

— баъди гирифтани роҳхат ба маҳалли муваққатии сукунати муҳоxирон дар давоми як моҳ ба он xо ҳозир шавад ва агар xои сукунатро мустақилона интихоб карда бошад, барои ин розигии умури дахлдори мақомоти ваколатдор оид ба идораи раванди муҳоxират зарур аст; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

— тартиби муқарраргардидаи сукунатро дар маҳалли зисти муваққатии муҳоxирон риоя намояд;

— бо талаби мақомоти нигаҳдории тандурустӣ муоинаи тиббӣ гузарад, худро эм кунонад, табобат ёбад, ҳамчунин дастурҳои мақомоти нигаҳдории тандурустиро ба xо оварад;

— ба умури дахлдори мақомоти ваколатдор оид ба идораи раванди муҳоxират маълумот заруриро барои баррасии ин дархост хабар диҳад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 15. Тартиби репатриант, муҳоxирони иxборӣ, реэмигрант эътироф кардани ашхос

1.Қарори репатриант, муҳоxири иxборӣ, реэмигрант эътироф намудани шахс аз xониби хадамоти дахлдори минтақавии мақомоти ваколатдор дар давоми сӣ рeзи баъди бақайдгири дархост дар бораи репатриант, муҳоxири иxборӣ, реэмигрант эътироф намудани шахс қабул карда мешавад.

2.Ба шахсе, ки репатриант, муҳоxири иxборӣ, реэмигрант эътироф шудааст шаҳодатномаи дахлдор дода мешавад.

3. Дар сурати репатриант, муҳоxири иxборӣ, реэмигрант эътироф нашудани шахс e дар мeҳлати сӣ рeзи баъди қабули қарор ба таври хаттӣ огоҳ карда мешавад. Агар шахси зикршуда берун аз ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон бошад, дар он ҳолат ба e бо зикри сабаби рад ва тартиби шикоят кардани қарори қабулгардида ба таври хаттӣ огоҳнома ирсол карда мешавад.

4. Оид ба қарори репатриант, муҳоxири иxборӣ ва реэмигрант эътироф нашудани шахс метавонад дар тули як моҳи баъди гирифтани огоҳномаи хаттӣ ба мақомоти ваколатдори болоӣ тибқи тартиби судӣ шикоят арз намояд.

5. Қарори дар бораи репатриант, муҳоxири иxборӣ, реэмигрант эътироф нашудани шахс, ки эътибори қонунӣ пайдо кардааст, ҳамчунин ба мақомоти дахлдори корҳои дохилӣ xиҳати ташкили аз қаламрави Xумҳурии Тоxикистон баровардани шахсе, ки xавоби рад гирифтааст, фиристода мешавад.

Моддаи 16. Муњољирати оилавии хоричиён

1.Шахсе, ки оилаи муҳоxири хориxиро ташкил медиҳанд – шавҳар (зан), падару модари онҳо ва фарзандони таҳти таъминоти шавҳар (зан) қарордошта, аз xумла писархондҳо (духтархондҳо), инчунин бародарону хоҳарони ноболиuи бе падару модар ё худ бе васӣ ва дигар хешу табори корношоями таҳти таъминоти шавҳар (зан) буда, ки барои таъмини онҳо дар маҳалли пештараи истиқомат eҳдадор буданд, мебошанд. (ҚҶТ аз 31.12.08с, №470).

2. Ба Xумҳурии Тоxикистон ҳиxрат намудани кeдакони то синни ҳаждахсола бо розигии падару модари ва падархонди (модархонд, васиён ё сарпарасторони) онҳо ҳал карда мешавад. Дар айни замон барои кeдакони синни аз чордаҳ то ҳаждаҳсола розиномаи ба тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи онҳо пешниҳод карда мешавад. (ҚҶТ аз 31.12.08с, №470).

Моддаи 17. Муҳоxирати коллективонаи хориxиён

Муҳоxирати коллективонаи хориxиён мутобиқи қарори {укумати Xумҳурии Тоxикистон дар бораи муташаккилона кeчонидани шахсе, ки хоҳиши ба тариқи коллективона ба ватани аxдодиашон баргаштанро изҳор кардаанд, сурат мегирад.

Моддаи 18. Тартиби ҳиxрати муҳоxирони хориxӣ ба Xумҳурии Тоxикистон

Тартиби ба расмият даровардани ҳиxрати муҳоxирони хориxӣ ба қаламрави Xумҳурии Тоxикистон аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон муайян мешавад.

Моддаи 19. Асосҳои ба шаҳрванди хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ рад кардани ҳиxрат ба Xумҳурии Тоxикистон

{иxрати шаҳрванди хориxӣ ва шахси бешаҳрвандӣ ба Xумҳурии Тоxикистон дар ҳолатҳои зерин иxозат дода намешавад:

1) агар e зидди сулҳ ва амнияти башар xиноят содир карда бошад;

2) агар e хусумати байнидавлатӣ, байналмиллӣ ва диниро барангезад;

3) агар e дидаву дониста муқобили соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти Xумҳурии Тоxикистон баромад кунад;

4) агар e барои амали террористӣ маҳкум ё худ барои xинояти вазнин ва махсусан вазнини қаблан содиркардааш доuӣ суди дошта бошад;

5) агар e ҳангоми пешниҳоди дархост дар хусуси ҳиxрат дар бораи худ маълумоти бардуруг дода бошад ё ҳуxxатҳои заруриро пешниҳод накарда бошад;

6) агар e қаблан аз Xумҳурии Тоxикистон ронда шуда бошад;

7) агар дар вақти будубоши қаблӣ дар Xумҳурии Тоxикистон аз xониби e ҳодисаҳои вайрон кардани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Xумҳурии Тоxикистон муқаррар гардида бошад;

8) агар ин барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон зарур бошад;

9) агар амалњои ў ба саломатии ањолї ва тартиботи љамъиятии Љумњурии Тољикистон тањдид намоянд; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

10) агар амалњои ў ба амнияти миллї ва истиќлолияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон хавф дошта бошанд; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

11) агар ба фаъолияти террористї ё дигар намуди фаъолияти экстремистї, хариду фурўши одамон, яроќу аслиња ва маводи тарканда, муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, воситањои психотропї ва прекурсорњои онњо, ташкили муњољирати ѓайриќонунї ва дигар кирдорњои ѓайриќонунї, ки ба мудофиаи давлат, амният ё тартиботи љамъиятї зарар мерасонанд, иртибот дошта бошад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 20. Њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи истиќомати доимии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон

Ба шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванде, ки барои истиќомати доимї дар Љумњурии Тољикистон иљозати маќомоти ваколатдорро гирифтаанд, аз љониби маќомоти корњои дохилї иљозат барои истиќомат ва ба шахсони бешањрванд бошад, шањодатномаи шахси бешањрванд дода мешавад, ки намунаи онро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 21. Асосњои рад намудани додани иљозат барои истиќомат ва шањодатномаи шахси бешањрванд (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

1. Додани иxозат барои истиќомат ва шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба шахси зерин рад шуданаш мумкин аст: (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

1) ба муҳоxири uайриқонунии хориxӣ;

2) ба шахсе, ки аз ҳабс озод шуданду маҳалли истиқомати доимии онҳо то содир кардани xиноят берун аз ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон буд;

3) ба шахсе, ки зидди инсоният xиноят содир кардаанд;

4) ба шахси мубталои беморие, ки он метавонад дар қаламрави Xумҳурии Тоxикистон боиси сироят гардад;

5) шахсе, ки қонунгузориро дар бораи ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандони хориxӣ дар Xумҳурии Тоxикистон вайрон мекунанд, дар асоси қарори дахлдори мақомоти ваколатдор, мақомотҳои корҳои дохилӣ ва амнияти миллии Xумҳурии Тоxикистон бо тартибе, ки {укумати Xумҳурии Тоxикистон муқаррар кардааст. (ҚҶТ аз 31.12.08с, №470).

2. Оид ба радди додани иxозат барои истиқомат ва шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба мақомоти ваколатдори болоӣ ё суд шикоят кардан мумкин аст. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 22. Шахсе, ки репатриант мебошад

1. Вазъи њуќуќии репатриант ба гурeҳи шахси миллати таҳxой, ки қурбони xазоҳои оммавии сиёсӣ мебошанд, ҳамчунин ба хешу авлоди онҳо дода мешавад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

2. Шахси зайл хешу авлоди репатриантҳо дониста мешаванд:

— фарзандон (аз xумла писархондҳо), шавҳари (зани) репатриант;

— бародарон ва хоҳарони репатриант;

— набера ва аберагони репатриант;

-оилаҳое, ки фарзандон, наберагон ва аберагони болиuи репатриант бунёд кардаанд. Қарори репатриант эътироф намудани шахсро мақомоти ваколатдор дар давоми сӣ рeзи баъди бақайдгири дархост дар бораи репатриант эътироф намудани шахс қабул мекунад. (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №591).

Моддаи 23. Имтиёзҳо ва xубронпулиҳое, ки ба репатриантҳо дода мешаванд

Давлат барои репатриатсияи шахси воқеӣ ба ватани аxдодӣ, xобаxокунӣ, мутобиқшавии онҳо шароити имтиёзнок муҳайё мекунад ва таъминоти зайлро анxом медиҳад:

1) худашон ва амволи онҳоро бепул ба маҳалли истиқомати муваққатии муҳоxирон ё маҳалли истиқомати доимӣ мерасонад;

2) ҳифзи давлатии интиқоли маблаuи пулиро дар Xумҳурии Тоxикистон ва ҳуқуқи мерос гирифтани онро таъмин менамояд;

3) барои ба кор таъмин шудан, дар сурати uайриимкон будани таъмин бо кор, сарфи назар аз мeҳлати истиқомат вобаста ба бекорӣ ба гирифтани кeмакпулӣ кeмак мерасонад;

4) пардохти нафақа ва кeмакпулиҳоро мутобиқи қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон таъмин менамояд;

5) пардохти кeмакпулиҳои яквақта, xудо намудани қитъаҳои замин ва қарзҳои имтиёзноки дарозмуддат барои сохтмони манзил ва ташкили хоxагиҳоро тибқи тартиби аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон муқарраршуда анxом медиҳад;

6) мутобиқи қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон дигар имтиёзҳоро фароҳам меорад.

Моддаи 24. Тартиби ба расмият даровардан ва маблаuгузории ҳиxрати эмигрантҳо

1. Тартиби ба расмият даровардани ҳиxрати эмигрантҳо аз xониби {укумати Xумҳурии Тоxикистон муайян карда мешавад.

2. Маблаuгузории хароxоти ҳиxрати шаҳрвандон аз Xумҳурии Тоxикистон барои истиқомати доимӣ ба дигар кишварҳо аз ҳисоби маблаuи худи эмигрантҳо сурат мегирад ва инчунин аз ҳисоби дигар манбаъҳо низ анxом додан мумкин аст агар он хилофи қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон набошад.

3. Шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон, ки барои истиқомати доими ба дигар давлатҳо баромада мераванд, ҳуқуқ доранд, ки аз ҳисоби хеш амволи худ ва амволи аъзоёни оилаашонро мувофиқи қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон баранд.

4. Аз xониби шаҳрвандон аз қаламрави Xумҳурии Тоxикистон баровардани ашъёҳое, ки аҳамияти фарҳангӣ ва таърихӣ барои давлат доранд, баровардани онҳо мувофиқи қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон ва созишномаҳои байнидавлатӣ танзим мегардад.

Моддаи 25. Асосҳои рад кардани ҳиxрат аз Xумҳурии Тоxикистон

Ба шаҳрванди Xумҳурии Тоxикистон дар ҳолатҳои зерин ҳиxратро рад кардан мумкин аст, агар e:

1) аз маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар навъи сирри тибқи қонун ҳифзшаванда огоҳ, бошад;

2) дар содир кардани xиноят ҳамчун гумонбар дастгир ё ба сифати айбдоршаванда xалб шуда бошад – то қабул намудани қарор вобаста ба парванда ё эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд;

3) барои содир намудани чиноят мањкум шуда бошад — то адои мўњлати љазо;

4) дар хизмати ҳарбии ҳатмӣ бошад — то анxоми мeҳлати адои ин хизмат;

5) ҳангоми ба расмият даровардани ҳуxxатҳо xиҳати ҳиxрат аз Xумҳурии Тоxикистон дидаву дониста дар бораи худ маълумоти бардуруu дода бошад — то аз xониби мақомоте, ки чунин аснодро ба расмият медарорад, ҳал гардидани ин масъала, вале на зиёда аз як моҳ;

6) аз иxрои eҳдадориҳое, ки суд ба зиммаи e гузоштааст саркашӣ кунад — то иxрои eҳдадориҳо;

7) нисбат ба e ба суд даъвои шаҳрвандӣ пешниҳод шуда бошад — то анxоми истеҳсолоти парванда.

Моддаи 26. Масъулият барои uайриқонунӣ даромадан ба ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон ва uайри қонунӣ баромадан аз ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон

Масъулият барои uайриқонунӣ дохил шудани хориxиён ва шахсони бешаҳрвандӣ ба ҳудуди Xумҳурии Тоxикистон ва ё uайриқонунӣ аз Xумҳурии Тоxикистон баромадани шаҳрвандони Xумҳурии Тоxикистон бо қонунгузории Xумҳурии Тоxикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 27. Љавобгарї барои вайрон кардани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба xавобгарӣ кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №470).

 

Президенти Э. РАҲМОНОВ

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 11 декабри соли 1999,

№881

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи муҳоxират»

(Ахбори Маxлиси Олии Xумҳурии Тоxикистон, соли 1999, №12, мод.321)

Маxлиси Олии Xумҳурии Тоxикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Xумҳурии Тоxикистон «Дар бораи муҳочират» пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

— ба Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Қонуни Xумҳурии Тоxикистон «Дар бораи муҳочират» мувофиқ кунондани қонунҳои Xумҳурии Тоxикистон таклифҳо пешниҳод намояд;

— қарорҳои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ намояд.

Раиси Маxлиси Олии Xумҳурии Тоxикистон С. РАXАБОВ

ш. Душанбе, 11 декабри соли 1999,

№ 882