23 Январ, 2022

ФАМОНИ №232 Дар бораи санади зист дар Ҷумхурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаъа ва шаҳодатномаи шахсони бетабаъа

Бо фармони ВКД Чумхурии Точикистон
аз «04» 06 соли 2007 №332 б/з  тасдик, шудааст.

НИЗОМНОМА

Дар бораи санади зист дар Ҷумхурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаъа ва шаҳодатномаи шахсони бетабаъа.

I. Муқаррароти умумӣ

Низомномаи мазкур мутобики моддаи 5 К,онуыи Чумхурии Точикистон «Дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричй дар Чумхурии Точикистон» ( минбаъд — К,онун) тартиби ба шахрвандони хоричй, шахсони бетабаъа додани санади зист ва шахрдатномаро барои шахсони бетабаъа муайян мекунад.

1.  Низомномаи мазкур фаро мегирад:

 • шахрвандони хоричй, аз ҷумла шахрвандони давлатхои иштирокчиёни ИДМ;
 • шахсони бетабаъа, аз чумла шахсонеро, ки ба Чумхурии Точикистон баъди эътибор пайдо кардани (ба хукми крнуни даромадани) К,онуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи шахрвандии Чумхурии Точикистон» омадаанд ва далели ба шахрвандии кадоме аз давлатхр (ягон давлат) мансуб буданро надоранд, фаро мегирад,

2. Санади зист дар Чумхурии Точикистон хуччати хисоботи хатмй мебошад, ки шахсияти шахрванди хоричй ва ё шахси бетабаъаро тасдик, намуда, хукук,и ба таври доимй дар Чумхурии Точикистон истикрмат карданро медихад ва танхр дар худуди Чумхурии
Точикистон эътибор дорад.

Шахддатномаи шахси бетабаъа ( минбаъд шахддатнома) хуччати хисоботи х,атмй мебошад, ки шахсияти сохиби онро берун аз к,аламрави Чумхурии Точикистон тасдик, намуда, ба шахси бетабаъа, ки дорой санади зист дар Чумхурии Точикистон мебошад, барои аз каламрави Чумхурии Точикистон хорич шудан (баромадан) дода мешавад.

Санади зист ба шахрвандони хоричй, шахсони бетабаъа ва шахрдатномахри шахсони бетабаъа аз чониби Хадамоти мухрчирати Вазорати корхри дохилии Чумхурии Точикистон ва вохттдхри Хадамоти мухрчират дар чойхр (минбаъд Хадамотхри мухрчират) дода мешавад

3. Санади зист ва шахрдатномахр ба шахсоне, ки ба сини 16 расидаанд, дода мешаванд. Маълумот дар бораи аъзоёни оилае, ки ба сини 16 нарасидаанд, дар хрлати шахрванди Чумхурии Точикистон набудани онхр, ба санади зисти хардуи волидон, дар шахрдатномаи
шахси бетабаъа бошад, дар санади яке аз волидон ворид карда мешавад.

Хангоми зарурат ба шахрванди хоричй ва ё шахси бетабаъа, ки ба сини 16 нарасидааст, санади зист дар асоси аризаи хаттй ба макрмоти Хадамоти мухрчирати Вазорати корхри дохилии Чумхурии Точикистон мурочиат кардани яке аз волидон ё ин ки намояндаи конунии онхр дода мешавад.

4. Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа, ки дар муассисахри табобати, хонахри маъюбон ва кухансолон чрй дода шудаанд ( чойгир карда шудаанд), инчунин дар чойхри махрумият аз озоди адои чазо менамоянд, дар тамоми давраи дар чойхри зикргардида карор доштан аз гирифтан, тамдид ва иваз намудани санади зист озод карда мешаванд.

Санади зисти пештар ба чунин шахсон додашуда мусодира гардида (бекор карда шуда) барои нигохдорй ба Хадамотхри мухрчирате, ки онхрро додаст, ирсол карда мешавад.

Дар ҳолати аз к,айди муассисахри табобати хонахри маъюбон ва кухднсолон баромадан, озод шудан аз чойхри махрумият аз озоди, шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа ухдадоранд мувофики Низомномаи мазкур санади зист гиранд.

12.  Шахрванди хоричй ва шахси бетабаъа вазифадоранд санади зист ва шахрдатномаро боэхтиёт нигох, доранд.

 1. Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа барои вайрон намудани талаботи Низомномаи мазкур мутобик,й Крнунгузории Чумхурии Точикистон чавобгар мебошанд.
 2. Назорат аз болои татбики Низомномаи мазкур аз чониби Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон ва Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Точикистон амалй карда мешавад.

II. Ба шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъият дода шудани ичозатномаи зисти доимй дар Ч,умхурии Точикистон.

 1. Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа метавонанд ба таври доимй дар Чумхурии Точикистон истикрмат намоянд, агар онхр дорой ичозатномае бошанд, ки бо санади зист дар Чумхурии Точикистон ба расмият дароварда шуда бошад.
 2. Ариза оиди дода шудани ичозатномаи зисти доимй аз чониби шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа ба макомотхои вилояти ё чумхурявии Хадамоти мухрчирати Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон аз руи чои зист, аз чониби шахсоне, ки дар хорича истик,омат мекунанд, ба намояндагихри дипломатй ва ё муассисах,ои консулгарии Чумхурии Точикистон дар хорича дода мешавад.

Пеш аз додани ариза барои гирифтани санади зист шахрвандони хоричй ва шахрвандони бетабаъа ухдадоран, ки дар худуди Чумхурии Точикистон на камтар аз 6 мох, мувофики крнун бояд истик,омат намоянд.

Дар х,олатх;ои зерин ариза барои (чихати) баррасй к^абул карда намешавад:

— агар шахрванди хоричй ё шахси бетабаъа бар хилофи қоидахои истиқомат дар Ҷумхурии Точикистон дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон қарор дошта бошад;

— агар мухдати ба вай ичозатдодашудаи зисти муваққати дар Чумхурии Точикистон (раводид ва кайд) камтар аз 3 моҳ бошад.

17.  Ариза дар ду нусха дар варак,ае, ки намуди онро Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон мукдррар мекунад тартиб дода мешавад.

 1. Варак,аи ариза тарики дастй, хоно ва ё бо истифодаи воситахри техники (мошини чопй, комшотер) ба забонхри точикй ё русй пур карда мешавад. Ч,авоб ба саволхри дар варакди ариза омада бояд пурра бошад.
 2. Ҳангоми додани ариза шахрвандони хоричй ва ё шахсони бетабаъа расмхои андозаашон 35×44 мм. ва хуччатхри зеринро пешнихдд менамоянд:

а)   хуччатхре, ки шахсият ва шах/рвандии (табаъияти) онхрро тасдик, мекунанд;

б) ичрзатномаи истикрмати мувакдатй дар Чумхурии Точикистон (раводид, к.айд), ки мутобик,и тартиби мукдррар гардида ба расмият дароварда шудаанд;

в)  маълумотнома аз ной кор;

г)  аризаи хешовандон (шиносхр) оид ба муносибати онхр нисбати хох,иши аризадих,анда ва зид набуданашон барои дар кайди масохдти манзилгох,и худ гирифтани онхр барои истикрмати (зисти) доимй;

д)  тарчумаи хрл

е) маълумотнома аз чри ЗИст дар бораи х,ач,ми масох,атйишголнамуда ва шумораи шахсоне, ки дар он бо кайд шрифта шудаанд;

ж)   нусхаи шахрдатномаи акди никох,;

з)    нусхаи шахрдатномаи таваллуди фарзандон;

и)   нусхаи шиносномаи хдмсари шахрванди Чумхурии Точикистон бо кайди макрмоти сабти асноди хрлати шахрванди(САҲШ) дар бораи ба к,айд гирифтани акди никох;

к) маълумотнома дар бораи ташхиси хун нисбати (антитела) вируси АНМБ (Аломати норасони масунияти бадан);

л) маълумотнома дар бораи ташхиси духтур оид ба мавчуд набудани касалихри руҳи;

12.    Шахрванди хоричй ва шахси бетабаъа вазифадоранд санади
зист ва шахрдатномаро боэхтиёт нигох, доранд.

 1. Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа барои вайрон намудани талаботи Низомномаи мазкур мутобик,й Крнунгузории Чумхурии Точикистон чавобгар мебошанд.
 2. Назорат аз болои татбики Низомномаи мазкур аз чониби Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон ва Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Точикистон амалй карда мешавад.

II. Ба шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъият дода шудани ичозатномаи зисти доимй дар Ч,умхурии Точикистон.

 1. Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа метавонанд ба таври доимй дар Чумхурии Точикистон истикрмат намоянд, агар онхр дорой ичозатномае бошанд, ки бо санади зист дар Чумхурии Точикистон ба расмият дароварда шуда бошад.
 2. Ариза оиди дода шудани ичозатномаи зисти доимй аз чониби шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа ба макомотхои вилояти ё чумхурявии Хадамоти мухрчирати Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон аз руи чои зист, аз чониби шахсоне, ки дар хорича истик,омат мекунанд, ба намояндагихри дипломатй ва ё муассисах,ои консулгарии Чумхурии Точикистон дар хорича дода мешавад.

Пеш аз додани ариза барои гирифтани санади зист шахрвандони хоричй ва шахрвандони бетабаъа ухдадоран, ки дар худуди Чумхурии Точикистон на камтар аз 6 мох, мувофики крнун бояд истик,омат намоянд.

Дар х,олатх;ои зерин ариза барои (чихати) баррасй к^абул карда намешавад:

— агар шахрванди хоричй ё шахси бетабаъа бар хилофи к,оидахои истик,омат дар Ч,умхурии Точикистон дар худуди Ч,умхурии Точикистон к,арор дошта бошад;

— агар мухдати   ба вай ичозатдодашудаи зисти мувак,к,ати дар Чумхурии Точикистон (раводид ва кайд) камтар аз 3 мох, бошад.

17.  Ариза дар ду нусха дар варак,ае, ки намуди онро Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон мукдррар мекунад тартиб дода мешавад.

 • Варак,аи ариза тарики дастй, хоно ва ё бо истифодаи воситахри техники (мошини чопй, комшотер) ба забонхри точикй ё русй пур карда мешавад. Ч,авоб ба саволхри дар варакди ариза омада бояд пурра бошад.
 • Х,ангоми додани ариза шахрвандони хоричй ва ё шахсони бетабаъа расмхои андозаашон 35×44 мм. ва хуччатхри зеринро пешнихдд менамоянд:

а)   хуччатхре, ки шахсият ва шах/рвандии (табаъияти) онхрро тасдик, мекунанд;

б) ичрзатномаи истикрмати мувакдатй дар Чумхурии Точикистон (раводид, к.айд), ки мутобик,и тартиби мукдррар гардида ба расмият дароварда шудаанд;

в)   маълумотнома аз ной кор;

г) аризаи хешовандон (шиносхр) оид ба муносибати онхр нисбати хох,иши аризадих,анда ва зид набуданашон барои дар кайди масохдти манзилгох,и худ гирифтани онхр барои истикрмати (зисти) доимй;

д)   тарчумаи хрл

е)  маълумотнома аз чри зист дар бораи ҳаҷми масоҳатй ишғолнамуда ва шумораи шахсоне, ки дар он бо кайд шрифта шудаанд;

ж)  нусхаи шахрдатномаи акди никох,;

з)   нусхаи шахрдатномаи таваллуди фарзандон;

и)  нусхаи шиносномаи хдмсари шахрванди Ҷумхурии Тоҷикистон бо қайди макрмоти сабти асноди хрлати шахрванди (САҲШ) дар бораи ба к,айд гирифтани акди никоҳ;

к) маълумотнома дар бораи ташхиси хун нисбати (антитела) вируси АНМБ (Аломати норасони масунияти бадан);

л) маълумотнома дар бораи ташхиси духтур оид ба мавчуд набудани касалихри рухи;

м) маълумотнома дар бораи ташхиси духтур оид ба мавчуд набудани касалихри сирояткунанда;

н) маълумотнома дар бораи к,арздор набудан аз хисоби андоз.

 • Асноди дар зербандхри «ж» ва «з»-и банди 19 зикргардида бояд ба таври нотариали тасдик, шуда бошанд.
 • Раем ба санади зист ва шахрдатномаи шахсоне бетабаъа бо мух,р часпонида мешаванд.
 • Қарор аз руи дархостхри шахрвандони хорич,й ва шахсоыи бетабаъа дар бораи монондани онхр дар Чумхурии Точикистон барои истикрмати дойми аз чониби Сардори Хадамоти мухочирати Вазорати коркой дохилии Чумхурии Точикистон (ё inaxcpi уро ивазкунанда) бо тартиби мук,арраргардида баъди мувофика кардан бо Комитети давлатии амнияти милли к,абул карда мешавад.
 • Мухдати баррасии мавод оиди монондан дар Чумхурии Точикистон барои зисти доимй набояд аз 1(як) мох зиёдтар бошад.

23.  К,арорхри мусбй оиди монондани шахртандони хоричй вашахсони бетабаъа барои зисти доимй дар Чумхурии Точикистон чихати ба санади зист хуччатнок кардани онхр асос шуда метавонанд.

24.  Оиди к,арорхри рад дар бораи монодани (мондани) шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа дар Чумхурии Точикистон барои зисти доимй ба аризадихандагон дар давоми 3 руз аз лахзаи кдбули к,арор бо гирифтани забонхат хабар дода мешавад. Бо талаби дархосткунанда сабабх,ои рад кардан оиди додани ичозатнома барои зист дар шакли хаттй баён карда мешаванд.

25. Аз болои карори рад оиди додани ичозатнома барои зисти доимй дар Чумхурии Точикистон ба макрмоти болои ва ё суд шикоят кардан мумкин аст.

26.  К,арори рад оиди дар Чумхурии Точикистон барои зисти доимй монондан дар мухдати 6 мох, эътибор дорад. Пас аз гузаштани ин мухдат шахрвандони хоричй ва ё шахсони бетабаъа хукук, доранд, ки  бо  дархости   такрорй   мутобик,и   тартиби   мукаррарнамудаи Низомномаи мазкур ба Хадамотхои мухрчират аз руи ч,ои зист муроч;иат намоянд.

27.   К,арори рад оиди монондан дар Чумхурии Точикистон барои зисти доимй:

-бо мак,сади таъмини амнияти миллй ва ё мухрфизати тартиботи чамъиятй;

-ба  шахси  беморе,  ки  сабабгори  эпидемия  дар худуди Чумхурии Точ,икистон шуда метавонад;

– ба   шахсе,   ки   к,онунгузориро   оиди   мавк,еи   хукукии шахрвандони хорич;й дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон вайрон намудааст;

– ба шахсе, ки нисбати у парвандаи циноятй огоз гардидааст- то анч,оми истехсолот оиди парванда;

-агар шахе барои содир намудани чиноят дар Чум^урии Точикистон суд шуда бошад то адои ч;азо ё озод шудан аз ч;азо;

-агар шахе нисбати худаш маълумоти бардуруг дода бошад ва ё санади зуруриро пешнихрд накарда бошад, бароварда шуда метавонад.

III. Барасмиятдарори ва дода шудани санади зисти доимй ва шахрдатномаи шахсони бетабаъа.

 • Санади зисти доимй ба шахрвандони хорич;й ва шахсони бетабаъа дар хадамотхри мухоцират аз руи ч;ои зисти онхр х;амчун тасдики гирифтани ич;озатнома барои зисти доимй дар Чумхурии Точ;икистон дода мешавад.
 • Санади зисти доимй барои шахрвандони хоричй ба му>;лати эътибори шиносномаи давлатии хори^й, вале на зиёдтар аз 5 сол >;ангоми ба сини 45-солагй расида бошад — ба тамоми мухдати эътибори шиносномаи давлатии хорич,й дода мешавад.
 • Санади зисти доимй барои шахсони бетабаъа ба мухдати 5 сол, хангоме, ки ба сини 45- солаги расида бошад, бемухлат дода мешавад.

31. Қарор оид ба дода шудани санади зист барои шахсони бетабаъа дар Чумхурии Точшкистон дар асоси зербанди 6.2 банди 6 аз

чрниби Сардори Хадамоти мухрчират хднгоми пешнихрди нусхаи шахрдатнома дар бораи таваллуд, ки ба таври нотарияли тасдик, шудааст ва ба шахрвандони хоичй бошад, бо пешнихрд намудани шиносномаи миллии амалкунанда қабул карда мешавад.

 • Ба шахрвандони хоричй, ки дар давоми 1 мох, аз рузи анчрм ёфтани мухдати эътибори шиносномахри хоричй ва ё санади онхрро ивазкунандаи дар дастдоштаашон санади миллии нав ва ё тамдидшуда пешнихрд наменамоянд, аз чониби хадамотхри мухрчират санади зист дар Чумхурии Точикистон барои шахсони бетабаъа дода мешавад.
 • Санади зист дар Чумхурии Точикистон барои шахсони бетабаъа агар сохиби он ба хадамотхои мухрчират шиносномаи миллии амалкунандаро пешнихрд намояд ба санади зист дар Чумхурии Точикистон барои шахрвандони хоричй иваз карда мешавад.

34.   Шахрвандони хоричӣ ва шахсони бетабаъа, ки дар Чумхурии Точикистон ба таври доимй истикрмат мекунанд бояд бо тартиби барои шахрвандони Чумхурии Точикистон пешбинишуда ба қайди чои зисти доимй ворид карда шуда, хангоми аз чои зисти доимй хорич шудан аз к,айд бароварда шаванд.

35. Барои гирифтани шаходатномаи чиҳати хориҷ шудан аз қаламрави Ҷумхурии Точикистон шахсони бетабаъа ба хадамотхри мухрчират аз руи чои зист хуччатхри зеринро пешних,од менамоянд:

 • ариза ( 2 нусха) дар шакли мук,аррарнамудаи ВКД Чумхурии Точикистон;
 • санади зисти шахси бетабаъа;
 • 2 дона сурати ранга андозааш 35×45 мм.
 • Шахрдатнома ба мухдати 1 сол дода мешавад.
 • Ба шахрвандони хоричй, ки дар Чумхурии Точикистон ба таври доимй истикрмат мекунанд ва берун аз худуди Чумхурии Точикистон хорич мешаванд, раводидхри сафари (вуруду хуруч) аз чониби   Вазорати   корхри   хоричии   Чумхурии   Точикистон   дар

баробари мавчуд будани маълумотномахои хадамотхои мухрчират оиди супоридани санади зист аз чониби онхо ба шахсони бетабаъа бошад, хангоми мавчуд будани шахрдатномаи шахсони бетабаъа чихати ба хорича рафтан дода мешаванд.

IV. Тамдиди санади зист ва шахрдатномаи шахсони бетабаъа. Иваз намудан ва дода шудани хуччатхр бар ивази хуччатхри гумшуда.

38. Барои тамдиди мухдати эътибори санади зисти доимй шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа ба хадамотхои мухрчират аз руи ч;ои зисти худ, шахсан як мох пештар аз гузаштаии мухдати эътибори санади зист бо пешнихрди хуччатхри зерин мурочиат
намоянд:

— ариза дар шакли мукарраргардида;

— санади зист;

 • шиносномаи миллии амалкунанда ва санади онро ивазкунанда;
 • 2 дона сурати рангаш сиёху-сафед андозааш 35×45 мм.
 • Х^ангоми зарурат шаходатнома ба мухдати на зиёдтар аз 1 сол тамдид карда мешавад.
 • Иваз намудани санади зист ва шахддатномахо дар холатхри зерин амалй карда мешавад:
 • таъшр ёфтани ному насаб
 • таъгир ёфтани соли таваллуд;
 • мук,аррар намудани камбудихр дар кайдхо;
 • гузаштани мухдати эътибори шаходатномахо барои шахсони бетабаъа;
 • барои истифода корношоям шудан.

41.        Шахрвандони хоричй ва шахсони бетабаъа барои гирифтан ва ё иваз намудани санади зист бояд тамоми хуччатхри лозимиро на дертар аз мухдати дахруза баъди расидан ба сини соли мувофик ва ё таъшри ному насаб, соли таваллуд, мук,аррар кардани камбудихо дар сабтхр ё ин ки барои истифода корношоям шудани санади зист, пешнихрд намоянд.

42.    Шахсе, ки санади зистро гум кардааст, бояд бетаъхир ба Хадамотхои мухрчират аз руи чри зисти доимй бо ариза оиди дода шудани санади зисти нав бар ивази санади гумшуда бо ишораи хрлатхои гумшавии он мурочиат намояд. Дар ин сурат ба ощо санади зисти нав бо ситонидани маблаге, ки мувофик,и крнунгузории Чумхурии Точикистон мукдррар карда шудааст, дода мешавад.

43.    Дар санади зисте, ки бо тартиби иваз намудан ва ё бар ивази санади гумшуда додашаванда аз чониби хадамотхои мухрчират бояд маълумот оид ба фарзандони ноболиги онхр, инчунин сабтхр дар бораи чри зист, ба к,айд гирифта шудаи онхо ё ин ки бекор шудани акди никох. ворид карда шаванд.

 • Х,ангоми гузаштани мух^лати эътибори шах;одатнома дар лах,заи берун аз худуди Ч,умхурии Точикистон к,арор доштани шахси бетабаъа, вай метавонад ба намояндагии дипломатй ва ё муассисаи консулгарии Чумхурии t Точ,икистон, ки мухдати эътибори шахрдатномаи шахси бетабаъаро бо тартиби муайяннамудаи Вазорати корхои хоричии Ч^умхурии Точикистон тамдид мекунад, мурочиат намоянд.
 • Барои иваз намудан ва ё тамдиди мухдати эътибори шахрдатнома шахсони бетабаъа бояд ба хадамотхои мухрчират аз руи ч,ои зист бо пешниходи хучатхои зерин мурочиат намоянд:
 • ариза дар шакли мук,арраргардида;
 • шаходатномаи шахси бетабаъа;
 • санади зист барои шахси бетабаъа;
 • 2 дона сурати ранга андозааш 35×45 мм.

46.    Оиди гум шудани шаходатнома дар худуди Чумхурии Точикистон шахси бетабаъа ухдадор аст бетаъхир ба хадамотхои мухрчират аз руи чри гум шудан, агар санад берун аз худуди Чумхурии Точикистон гум шуда бошад, ба намояндагии дипломатй ва ё муассисаи консулгарии Чумхурии Точикистон арз намояд. Дар ин сурат    хадамотхои    мухрчират    бо    тартиби    мук,арраргардида

шахрдатномаи нав медих;ад, намояндагии диплома™ ва е муассисаи консулгарии Чумхурии Точ,икистон бошад — бо хуччат баром бозгашт, ки шахсияти шахси бетабаъаро тасдик, мекунад таъмин менамояд.

47.    Шахрвандони хорич,й ва шахсони бетабаъа аз хуқуқи истикрмати доимй дар Чумхурии Точ,икистон ва санади зист дар Чумхурии Точ;икистон дар хрлатхои зерин махрум карда мешаванд:

 1. агар рафтору кирдор ва фаъолияти манфиатхри миллим Чумхурии Точ,икистон тахдид намояд;
 2. агар ба макради гирифтани санади зисти дойми дар Чумхурии Точ,икистон бо шахрванди Чумхурии Точ,икистон акди никоей к,албаки баста бошад.

Хадамотхри мухрчират дар мн сурат оиди бекор намудани санади зист к,арор к,абул менамояд, ки дар ин бора дар мухдати 3 руза ба шахрванди хорич,й ва ё шахси бетабаъаи мазкур хабар дода шуда, санади зист мусодира мегардад. Хамзамон шахе оиди зарурати гирифтани раводиди хуруч, дар Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон ва хорич шудан аз худуди Чумхурии Точикистон дар мухлати 15 шабонаруз бо забонхат огохонида мешавад.

Дар сурати бо хохмши худ нарафтани шахрванди хоричй ва ё шахси бетабаъа аз Чумхурии Точикистон дар мухдати мукарраргардида, макрмоти амният оиди хорич кардани вай бо тартиби пешбининамудан крнунгузории Чумхурии Точикистон тадбирхр меандешад.

48.    Дар сурати вафоти шахрванди хоричй ва ё шахси бетабаъа санади зист ё ин, ки шахрдатномаи шахси бетабаъа ба хадамотхри мухрчират, ки онхоро доданд, супорида мешаванд, дар хорича бошад ба намояндагии дипломатй ва ё муассисаи консулгарии Чумхурии Точикистон, супорида мешавад, ки онро пас аз бакдйдгирии вафот ба хадамотхри мухочират аз руи чои дода шудани онхо мефиристанд.

49.    Санади зист ва ё шахрдатномаи шахси бетабаъа аз шахсе, ки ба хабс шрифта шудааст, инчунин ба махрумият аз озоди махкум шудааст аз чрниби макрмоти тахкик,, тафтишоти пешаки ё суд мусодира гардида, ба хадамотхои мухрчират аз руи чри дода шудани онхо фиристода мешавад.